Der rejste sig straks røster for at bevare huset og få det flyttet. Bestyrelsen for Hørsholm Egns Museum støttede ideen, og på en generalforsamling den 29. april 1964 henstillede man til Hørsholm kommunalbestyrelse at flytte Fuglsanghus til Sdr. Jagtvej 4 og benytte det til en hårdt tiltrængt udvidelse af Hørsholm Egns Museum. Et særligt udvalg ”Udvalget til bevaring af Fuglsanghus ved flytning” blev oprettet i 1965.


Imidlertid viste det sig snart, at vejanlægget blev udskudt, og Hørsholm Kommune lejede Fuglsanghus.  Årene gik, og i 1974 vedtog Frederiksborg amtsråd, at Rungstedvejs forlængelse skulle gennemføres i de nærmeste år. Amtsrådet havde sat 1. august 1976 som frist for fjernelse af Fuglsanghus. Inden nedtagningen var Fuglsanghus omhyggeligt blevet opmålt og beskrevet, og man nåede at blive færdige en uge før fristens udløb. Tømmeret fra etageadskillelser og bindingsværket blev transporteret til haven bag Hørsholm Egns Museum, medens vinduer og døre blev kørt til Mortenstrupgård. Fuglsanghus blev ”lagt i mølpose”.I 1974 blev der nedsat et forretningsudvalg, der skulle skaffe penge og forestå genopførelsen af Slotsgartnerens hus. Lige siden 1963 havde det været planen at ”ofre” den gamle vognremise på Sdr. Jagtvej 4 og genopføre Slotsgartnerens Hus på tomten. Spørgsmålet om at finde en anden byggeplads var også blevet rejst, idet man kunne frygte, at Slotsgartnerens Hus ville blive for dominerende i forhold til de andre bygninger på Sdr. Jagtvej.  Ihærdige bestræbelser medførte, at Hørsholm kommunalbestyrelse rettede en kraftig henstilling til Fuglsanghusudvalget om at finde en anden byggeplads.  Hørsholm Kommune henvendte sig nu til Skovstyrelsen, som ejer Hørsholm Slotshave, og efter at fredningsmyndighederne havde givet deres tilladelse, købte Hørsholm Kommune en byggegrund her – ved Gammel Hovedgade.


I december 1978 blev grunden støbt, og i december 1980 stod Fuglsanghus færdig i sin nuværende skikkelse og på sin nuværende adresse. Byggeriet var anslået til at koste ca. 2,2 mio. kr., hvoraf hovedparten blev fremskaffet via tilskud fra Hørsholm Kommune, staten, fonds, legater, pengeinstitutter m.m.


Lene Bruunsgaard, august 2011


Kilder:

H.C. Rosted: Slotsgartnerens hus, Udgivet af Grundejer- og Kommunalforeningen i Hørsholm 1967


P. Chr. Nielsen: Slotsgartnerens Hus i Hørsholm, Udgivet af Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn 1980

Hørsholm Kunstforening © 2016 – Formand: formand@hoersholmkunstforening.dk